طراحی و ساخت حوضچه آبسرد و استخر کودک - 2

طراحی و ساخت حوضچه آبسرد و استخر کودک

طراحی و ساخت حوضچه آبسرد و استخر کودک یکی از آیتم های مجموعه های آبی می باشد.

حوضچه آب سرد جهت ایجاد شوک و بسته شدن منافذ پوستی در کنار جکوزی و سوناها قرار می گیرد که متناسب با محیط، طراحی و دسترسی به آن جانمایی می گردد.

استخر کودکان نیز جهت جلوگیری از ورود کودکان به استخرهای عمیق همراه با برخی وسایل بازی طراحی و ساخته میشوند.

تجهیزات و آب مورد استفاده برای آنها می تواند بصورت جدا گانه و یا متصل به استخر اصلی قرار گیرد.

شرکت آریان استخر با گروه کاملی از کارشناسان متخصص و مجرب در تمامی زمینه های مورد نیاز در جهت ساخت حوضچه آب سرد و استخر کودکان شامل لوله کشی و تکمیل و تجهیز تصفیه خانه مورد نیاز در طرح های گوناگون به صورت سرپوشیده و یا روباز با تمامی اشکال مورد نظر رویای شما را تحقق می بخشد.